Služby pro lidi

Tyto služby dělíme do tří kategorií. A to zaprvé na poradenství, které se vyvinulo až na konci dvacátého století. Hlavním smyslem tohoto odvětví je to, že se osobě, která momentálně prochází situací, se kterou si sama není schopná poradit, dostane rady. A to v jak v oblasti sociálních, psychologických nebo osobních problémů. Mimo jiné je naplní práce těchto pracovníků doprovázet klienta př jednání s poskytovateli sociálních služeb. Tyto rady poskytují vzdělaní a vyškolení pracovníci. Při takových potížích můžete navštívit sociální nebo občanské poradny. Takové poradny můžete nalézt v několika větších městech v České republice jako například Praha, Brno, Chomutov, Olomouc nebo Ostrava.
poradenství psycholožky
Dalším tímto okruhem je péče. Tento okruh je věnován hlavně těm lidem, kteří jsou vlivem nepříznivých okolností v situaci, ve které nejsou schopni zabezpečit své osobní potřeby a potřeby osob, které jsou na osobě závislé. Tato pomoc může být poskytnutá jak jedinci, tak větší skupině, a to v přiměřené výši. Hlavními cílovými skupinami tohoto odvětví služeb jsou převážně děti, senioři a rodiny. Tato pomoc je chápaná jako ona pomyslná záchranná síť nebo poslední pomoc a má za cíl uspokojit základní psychické, sociální a biologické potřeby.
fotky v hlavě
Poslední touto kategorií je prevence. Ta se zabývá předcházení problémů v tomto odvětví. Nejvíce si jí můžeme všimnout v oblasti vzdělávání a zdravotnictví. Hlavním úkolem je předejít tomu, aby určité osoby, které jsou k tomu potencionálně náchylné, nebyli vyloučeny ze společnosti. Dalším úkolem je chránit společnost před patologickými jevy, a to jak před jejich vznikem, tak před jejich prohlubováním. Dalším úkolem je chránit jedince, jehož zájmy jsou ohroženy kvůli jiné osobě, která páchá trestné činy. Mezi tyto služby patří například azylové domy, terapeutické komunity, terapeutické dílny, dům na půl cesty nebo krizová centra.